proposta per a l’elaboració d’una estratègia integral participativa

per què?          què?          com?         per a què?

L’objectiu del procés de participació ciutadana que es presenta és el de consensuar el futur del barri de Benimaclet des de la reflexió col·lectiva, analitzant les necessitats i demandes de la ciutadania a través d’espais de debat oberts que ens permeten connectar amb la sensibilitat del barri.
Durant el procés s’establiran propostes i estratègies futures que milloren la qualitat de vida dels veïns atenent a la singularitat del barri.
Aquest procés està dirigit pel Col·lectiu Benimaclet és futur i promogut per la Regidoria de Participació Ciutadana y Acció Veïnal de l’Ajuntament de València i al cual estan convidats a participar tots els col·lectius, associacions, veïns i amics del barri.

per què?

Raons per desenvolupar una Estratègia Integral Participativa a Benimaclet.

Benimaclet es troba davant d’una cruïlla que determinarà el seu futur: la forma en què s’aborde la realització del PAI Benimaclet-Est.

Aquest projecte urbanístic suposa una amenaça en el cas de realitzar-se segons els plantejaments presentats fins al moment. Amenaça perquè suposa la definitiva desconnexió de Benimaclet amb l’horta que abans li envoltava, la tenalla de la ciutat es tancaria definitiva i completament sobre el barri, impossibilitant els vincles entre aquest i l´Horta Nord.

Acció veïnal
Enfront d’aquesta situació, els veïns de Benimaclet, en una iniciativa desenvolupada per l’Associació de Veïns, van decidir en el 2010 passar a l’acció. Els terrenys abandonats del PAI, ara en mans dels bancs, podien ser utilitzats com a horts urbans autogestionats pels propis veïns. Avui, els Horts Urbans de Benimaclet, amb 100 parcel·les i quatre anys de camí recorregut, són una mostra de recuperació del territori i de responsabilitat col·lectiva i d’autogestió.
L’any 2015 es va convocar un concurs d’idees sobre els terrenys del PAI, amb la col·laboració de les dues Universitats Públiques Valencianes i de Caixa Popular. Es van presentar 43 propostes i en elles es troben línies comunes d’actuació que ens donen pistes molt clares sobre com pot ser un nou urbanisme basat en la participació ciutadana i en el respecte pels valors de l’horta.

Una altra forma forma de fer urbanismevista 1 g3

Aquesta és la cruïlla: l’amenaça del PAI Benimaclet Est pot convertir-se en una gran oportunitat en cas de realitzar-se segons altres postulats.

Un nou model de ciutat

Per tot el que s’ha dit anteriorment, considerem oportú i necessari desenvolupar una Estratègia Integral Participativa al barri de Benimaclet que es centre a pensar i reflexionar entre tots quin és el nou model de ciutat que volem i la relació d’aquest amb l’horta i amb el barri existent.

Aquest procés desembocarà en conclusions i propostes que poden ser un model a seguir en altres barris de la perifèria per a resoldre la transició de la ciutat de València i l’horta que l’envolta.

Per açò pensem que:   BENIMACLET ÉS FUTUR

 

QUÈ?

Àrees temàtiques que ha d’incloure l’Estratègia Integral Participativa. Definició i justificació de les considerades prioritàries.

Atenent al plantejament del punt anterior en el qual s’ha explicat com és el gran repte al que s’enfronta el barri de Benimaclet, i, en un procés previ que serà revisat amb posterioritat, s’han detectat les àrees clau en les quals centrar l’estratègia. La seua elecció es basa en la seua capacitat d’estructurar mecanismes capaços de transformar actituds i aptituds en el barri, tant físiques com socioeconòmiques o demogràfiques.

Les àrees clau triades són:

URBANISME
• Propostes per a un nou planejament en els terrenys del PAI Benimaclet Est
• Relació de Benimaclet amb l’horta dins d’una visió metropolitana.
• Espai urbà del barri de Benimaclet.

HABITATGE
• Implementació de nous models d’habitatge (cooperatives, cessió d’ús de sòl públic, etc.)
• Rehabilitació del parc existent d’habitatges

COMERÇ
• Comerç de proximitat, generar canvis en els hàbits de consum per a afavorir la compra de productes de l’horta.

PATRIMONI
• Patrimoni material: sèquies, alqueries, camins, etc.
• Patrimoni immaterial
• Paisatge

MOBILITAT
• Zona 30
• Transport públic
• Aparcament
• Relació amb la Ronda Nord

Aquestes 5 àrees de desenvolupament del treball de participació i consulta tenen una component transversal a totes elles d’especial interès i absolutament necessària que es considera no ha d’abordar-se com un àrea independent sinó en cadascuna d’elles de forma específica, es tracta de l’ENERGIA, en els seus vessants de sostenibilitat, eficiència energètica, ecologia urbana, reducció de la petjada de
carboni i de les emissions de CO2 , ciutat amable, etc.

 

COM?

Procés per a realitzar l’Estratègia Integral Participativa.

El procés de treball de l’equip redactor es centrarà en un triple vessant:
• Reunions de treball amb els tècnics de les regidories que tenen competències en les àrees temàtiques triades.
• Reunions informatives amb els propietaris dels terrenys.
• Procés participatiu de la ciutadania.
La nostra proposta metodològica és el resultat de la unió entre la teoria dels projectes participatius i una base teòrica fonamentada en l’estudi de les dinàmiques urbanes.

Com a equip d’arquitectes, entenem el projecte participatiu com una eina d’anàlisi i de formulació d’una proposta operativa per a la planificació, la cura i la gestió de Benimaclet. El bon desenvolupament d’aquest procés requereix el compartir perspectives i objectius entre les diferents institucions, els ciutadans i les diverses realitats socials del barri.

La nostra proposta metodològica es basa en un procés articulat en quatre fases, on cadascuna té unes característiques i uns objectius a aconseguir:
• Fase 1   PARTICIPA AL TEU BARRI
• Fase 2   DESCOBREIX EL TEU BARRI
• Fase 3   DIBUIXA EL TEU BARRI
• Fase 4   ADMINISTRA EL TEU BARRI

Fase 1  PARTICIPA AL TEU BARRIP1_PARTICIPA_EN_EL_TEU_BARRI

Objectiu General: obtenir un grup de participació cohesionat i convençut;

Sub-objectiu I: mapejat i primer acostament als actors, redacció material participatiu
Sub-objectiu II: cohesionar el grup i explicar les dinàmiques de la participació. Com: reunions amb els diferents actors, taller “Paraules Clau”.
Sub-objectiu III: explicació línees estratègiques;

Com: presentació pública, distribució material informatiu.

Fase 2  DESCOBREIX EL TEU BARRI

Objectiu General: aconseguir una autodiagnosi consensuada que genere accions i propostes.

Sub-objectiu I: construir un autodiagnosi urbà participatiu,
Com: taller de reconeixement de l’entorn, taller mapa perceptiu de l’entorn urbà;

Sub-objectiu II: consensuar un autodiagnòstic urbà participatiu. Com: crear un mapa comunitari d’anàlisi;

Fase 3  DIBUIXA EL TEU BARRI

Objectiu General: elaboració de la proposta urbana estratègica final i devolució a la ciutadania;

Sub-objectiu I: generar propostes i primers consensos; Com: taller World Cafè,

Sub-objectiu II: elaboració proposta final. Com: reunions periòdiques de presentació;

Sub-objectiu III: devolució i evaluació de la proposta final;
Com: reunió de presentació del treball final;

Fase 4  ADMINISTRA EL TEU BARRI

Objectiu General: elaboració d’una guia de co-responsabilitat i gestió;
Com: reunions, creació de grups de treball;

 

PER A QUÈ?ESQ

Objectius que ha de complir l’Estratègia Integral Participativa

Els objectius principals de l’Estratègia integral Participativa són:

• Desenvolupar propostes per a potenciar el desenvolupament sostenible del barri. De l’anàlisi i estudi de les condicions urbanístiques existents i dels resultats i conclusions del procés participatiu s’extrauran propostes concretes per a un nou model urbà. Les propostes tindran la suficient solidesa tècnica i suport social per a asseure les bases per a la redacció del nou planejament urbanístic.

• Proposar accions i/o decisions viables que potencien la millora del barri en les àrees temàtiques triades.

• Establir un Programa d’actuació que propicie la materialització dels processos de col·laboració públic-privada entre els diferents agents implicats.

• Identificar els recursos disponibles per a fer viables les accions en els diferents horitzons temporals que es prevegen. Hauran d’estimar-se els recursos humans, materials i financers necessaris per a cadascuna.

• Definir mecanismes efectius per al seguiment del procés d’implementació de les accions en el temps.

 

Descarrega la proposta completa en PDF per a l’elaboració d’una estratègia integral participativa per al barri de benimaclet a la ciutat de valència